Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 

1) 4MAKO s.r.o., z siedzibą pod adresem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praga 2, nr identyfikacyjny 10729321, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja C, wkładka 347348 (zwana dalej „Sprzedawcą” lub „Administratorem”) przetwarza następujące dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem”):

imię, nazwisko
adres e-mail
NUMER REJESTRACYJNY
data ważności tablicy rejestracyjnej

2. Powyższe dane osobowe muszą być przetwarzane w celu realizacji zamówień i dalszego wykonywania umowy, jeśli umowa została zawarta między użytkownikiem a sprzedawcą. Na takie przetwarzanie danych osobowych zezwala art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

Sprzedawca przetwarza te dane również w celu rejestracji umowy oraz ewentualnego przyszłego wykonywania i obrony praw i obowiązków stron.
Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu odbywa się przez okres 10 lat od wykonania ostatniej części świadczenia wynikającego z umowy, chyba że inne przepisy prawa wymagają przechowywania dokumentacji umownej przez dłuższy okres. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

3. Wiadomości i inne informacje handlowe mogą być wysyłane na adres e-mail lub numer telefonu kupującego, procedura ta jest dozwolona na mocy art. 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Coll. o usługach społeczeństwa informacyjnego, chyba że kupujący ją odrzuci. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie w dowolny sposób, na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub klikając łącze w komunikacie handlowym.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane przez 4MAKO s.r.o., tj. administratora danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza UE.

5. Administrator danych nie posiada osoby zwanej „upoważnionym przedstawicielem”. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail [email protected]

6) Administrator danych, jako operator strony internetowej 4MAKO s.r.o., wykorzystuje pliki cookie na tej stronie w następujących celach:

– pomiar ruchu na stronie internetowej i generowanie statystyk dotyczących ruchu na stronie internetowej i zachowania odwiedzających;

– Podstawowa funkcjonalność strony internetowej.

– Gromadzenie plików cookie w celach określonych powyżej może być uznane za przetwarzanie danych osobowych. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie uzasadnionego powodu – prawnie uzasadnionego interesu administratora i jest dozwolone na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

– Ze strony internetowej można również korzystać w trybie, który nie zezwala na gromadzenie danych dotyczących zachowania osób odwiedzających stronę internetową – tryb ten można ustawić w ustawieniach przeglądarki lub wnieść sprzeciw wobec takiego gromadzenia danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 21 rozporządzenia, który jest dostępny na dole strony internetowej. Sprzeciw użytkownika zostanie niezwłocznie rozpatrzony. Pliki cookie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do funkcjonowania strony internetowej.

– Jeśli odwiedzający sprzeciwi się przetwarzaniu technicznych plików cookie niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej, w takim przypadku nie można zagwarantować pełnej funkcjonalności i kompatybilności strony internetowej.

– Pliki cookie gromadzone w celu pomiaru ruchu na stronie internetowej i generowania statystyk dotyczących ruchu i zachowania odwiedzających na stronie internetowej są traktowane jako zbiorcza całość i w anonimowej formie, która nie pozwala na identyfikację osoby.

– Zebrane pliki cookie są przetwarzane przez inne podmioty przetwarzające:

– Google Analytics, którego operatorem jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

– Dostawca usług e-commerce

– świadczący usługi marketingowe

7. Należy pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem użytkownik ma prawo do:

– anulowania wysyłania informacji handlowych w dowolnym momencie,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie administratora,

– żądania od nas informacji o tym, jakie dane osobowe użytkownika przetwarzamy

– żądania dostępu do takich danych i ich aktualizacji lub sprostowania, lub żądania ograniczenia przetwarzania,

– żądania od nas usunięcia tych danych osobowych, co zrobimy, chyba że jest to sprzeczne z obowiązującym prawem lub uzasadnionymi interesami administratora,

– do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie jest zautomatyzowane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy,

– do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych,

– do skutecznej ochrony sądowej, jeśli użytkownik uważa, że jego prawa wynikające z rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem niniejszego rozporządzenia,

– wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 1.9.2023 r.