Regulamin spółki 4MAKO s.r.o.

dla sprzedaży online winiet elektronicznych

 

ID: 10729321

Siedziba spółki: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praga 2

Zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym C 347348 prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Republika Czeska.

 

Zakres i ważność Umowy

 

1.1 Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) reguluje stosunki między 4MAKO s.r.o. (zwaną dalej „Dostawcą”) a osobami trzecimi (zwanymi dalej „Klientem”) w ramach działalności gospodarczej Dostawcy, a mianowicie rejestracji pojazdów i płatności za winiety elektroniczne (zwane dalej „e-winietami”) obowiązujące w Republice Czeskiej. Niniejsza Umowa opiera się na umowie cesji zgodnie z § 2430-2444 ustawy nr 89/2012 Coll. (zwanej dalej „Ustawą”). Niniejsza Umowa obejmuje wiążące zamówienie, które Dostawca zobowiązany jest potwierdzić.

 

1.2 O ile w poszczególnych punktach niniejszej Umowy nie określono inaczej, poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich uzgodnionych transakcji handlowych między Dostawcą a Klientem. Składając zamówienie online lub opłacając fakturę za zamówione lub już dostarczone e-Noty, lub wysyłając potwierdzenie zamówienia przez Dostawcę, zarówno Klient, jak i Dostawca wyrażają zgodę na niniejsze warunki.

 

Przedmiot świadczenia

 

2.1 Umowa stanowi, że przedmiotem świadczenia („Dostawa”) są winiety elektroniczne. Rodzaj i miejsce używania takich pieczątek zostaną określone w Umowie pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą lub w zamówieniu Odbiorcy potwierdzonym przez Dostawcę.

 

2.2 Dostawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań i wykorzystać swoją wiedzę fachową w celu zapewnienia pełnej zgodności Dostaw z uzgodnionymi wymaganiami.

 

2.3 Dostawca może powierzyć wykonanie Dostawy innej osobie, chyba że Umowa stanowi inaczej.

 

2.4 Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Dostawy na własny koszt w terminie uzgodnionym w Umowie lub uzgodnionym ze względu na charakter zamówienia. Klient będzie przestrzegać uzgodnionej procedury odbioru Dostawy i zapłaci uzgodnioną cenę.

 

2.5 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowymi danymi lub danymi nieprzekazanymi przez Klienta, a niezbędnymi do prawidłowej realizacji Dostawy.

 

2.6 Jeżeli Dostawa opiera się na informacjach dostarczonych przez Klienta, a takie informacje są niedokładne, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za odchylenia Dostawy od rzeczywistych potrzeb Klienta, chyba że takie odchylenia nie mogły zostać wykryte przez Dostawcę z należytą starannością.

 

2.7 W przypadku wykrycia przez Dostawcę nieadekwatnych lub niekompletnych informacji dotyczących przedmiotu Zamówienia przekazanych mu przez Klienta, Dostawca powiadomi Klienta o takiej nieadekwatności bez zbędnej zwłoki po zawarciu Umowy.

 

Cena i warunki płatności

 

3.1 Cena Dostaw jest określona w cenniku Dostawcy obowiązującym na jego stronie internetowej. Cena zagranicznych znaczków elektronicznych jest przeliczana na CZK zgodnie z obowiązującym kursem wymiany. Cena Dostawy obejmuje opłatę manipulacyjną Dostawcy.

Cena znaczka Opłata manipulacyjna Cena całkowita

Znaczek 10-dniowy 310 CZK 100 CZK 410 CZK

Znaczek 30-dniowy 440 CZK 100 CZK 540 CZK

Znaczek roczny 1500 CZK 150 CZK 1650 CZK

3.2 Dostawca jest uprawniony do zażądania zaliczki na poczet faktury wystawionej z góry, do całkowitej wartości zamówienia, jeśli płatność jest dokonywana przelewem bankowym.

 

3.3 Zaliczka musi zostać wpłacona ustnie lub pisemnie na konto Dostawcy w uzgodnionym terminie. Jeśli uzgodnione warunki płatności nie zostaną dotrzymane, Dostawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy i anulowania zamówienia.

 

3.4 Płatność za Dostawę musi być dokonana w całości gotówką, przelewem bankowym lub kartą kredytową w dniu złożenia zamówienia. Klient jest zobowiązany do podania dokładnych informacji dotyczących płatności w celu umożliwienia identyfikacji płatności. Opóźnienie w płatności spowoduje opóźnienie w dostawie Dostaw.

 

3.5 Warunki płatności i opcje płatności są określone na stronie internetowej Dostawcy. Klient ma prawo wybrać metodę płatności oferowaną przez Dostawcę.

 

Czas dostawy

 

4.1 Okres Dostawy rozpoczyna się w dniu złożenia przez Dostawcę zamówienia na Dostawy i trwa do momentu przekazania Dostaw Klientowi lub innemu podmiotowi określonemu w zamówieniu.

 

4.2 Dostawca przystąpi do realizacji Dostawy zgodnie z uzgodnionymi warunkami, jeśli takie warunki zostały określone w Umowie lub Zamówieniu. Dostawca nie ma kontroli nad terminami dostaw osób trzecich (np. przewoźników lub organów rządowych) i nie ponosi odpowiedzialności za ich niedotrzymanie. Klient zostanie poinformowany o przewidywanej dacie dostawy Dostaw.

 

4.3 Jeżeli Dostawca nie dostarczy Dostawy w uzgodnionym terminie, Klient będzie uprawniony do żądania natychmiastowego usunięcia wady lub do odstąpienia od Umowy.

 

Reklamacje i gwarancja

 

5.1 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu i zawartości Dostaw niezwłocznie po ich otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń, powinien on niezwłocznie powiadomić Dostawcę o takich wadach lub uszkodzeniach, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Dostaw. Reklamacja musi być sporządzona na piśmie i zawierać szczegółowy opis wady lub uszkodzenia. Dostawca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami ani zobowiązaniami, jeśli reklamacja nie zostanie zgłoszona w sposób terminowy i uzasadniony.

 

5.2 Dostawca rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi w terminie 15 dni od otrzymania reklamacji. Jeśli reklamacja okaże się uzasadniona, Dostawca usunie wadę lub naprawi Dostawę tak szybko, jak to możliwe, bezpłatnie.

 

5.3 Jeśli Dostawca nie usunie wady lub nie naprawi Dostawy w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji lub jeśli naprawa lub usunięcie wady nie jest możliwe, Odbiorca ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy.

 

5.4 W przypadku, gdy Dostawca nie wykona swoich zobowiązań w sposób terminowy lub nie usunie wady w rozsądnym terminie, Klient może żądać odszkodowania za szkody poniesione w wyniku takiej niedostępności lub wady.

 

Ochrona danych osobowych

 

6.1 Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w ramach realizacji niniejszej Umowy. Dostawca będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

 

6.2 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawcę w celu wykonania niniejszej Umowy i zgodnie z jego własnym dokumentem dotyczącym ochrony danych. Klient ma prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

 

6.3 Dostawca zabezpieczy dane osobowe Klienta za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przed utratą lub zniszczeniem, przypadkowym niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, nadużyciem lub rozpowszechnianiem.

 

6.4 Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych są określone w dokumencie Dostawcy dotyczącym ochrony danych, który jest dostępny na stronie internetowej Dostawcy.

 

Odstąpienie od Umowy

 

7.1 Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty przyjęcia Dostaw. Odstąpienie musi zostać złożone na piśmie na adres Dostawcy. Klient zwróci Dostawcy Dostawy w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu. W przypadku odstąpienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty zapłaconej za Dostawę, w tym kosztów dostawy. Wyjątkiem jest koszt zwrotu Dostaw, który ponosi Klient.

 

7.2 Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe, jeśli Dostawa została zmodyfikowana na żądanie Klienta lub jeśli towary są towarami, których nie można zwrócić ze względów higienicznych lub bezpieczeństwa (np. żywność, produkty kosmetyczne) lub towary, które zostały spersonalizowane.

 

Postanowienia końcowe

 

8.1 Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że w treści Umowy uzgodniono inaczej.

 

8.2 Niniejsza Umowa może zostać zmieniona lub uzupełniona wyłącznie w formie pisemnej i na warunkach uzgodnionych przez obie strony.

 

8.3 Niniejsza Umowa oraz wszystkie prawa i obowiązki z niej wynikające będą wiążące dla stron i ich następców prawnych.

 

8.4 Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane na podstawie obowiązującego prawa czeskiego przed sądem właściwym dla siedziby Dostawcy.

Ustawianie preferencji
Tutaj możesz dostosować pliki cookie według kategorii zgodnie ze swoimi preferencjami i potrzebami.
Niezbędne pliki cookie do działania serwisu
Te pliki cookie zapewniają ważne funkcje witryny. Wykorzystywane są m.in. do bezpieczeństwa, zarządzania siecią, dostępności i podstawowych statystyk ruchu. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.
Wydajnościowe pliki cookie
W zależności od zainteresowań, te pliki cookie umożliwiają prawidłowe wyświetlanie określonych treści i reklam w witrynach i sieciach społecznościowych osób trzecich.
Analityczne pliki cookie
Poprawiają sposób działania witryny, przesyłając Ci informacje o tym, jak korzystasz z witryny.
Zgadzam się ze wszystkimi plikami cookie
Zapisz ustawienia