Obchodní podmínky pro internetový prodej elektronických dálničních známek společnosti 4MAKO s.r.o.,

IČ: 10729321, se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané u rejstříkového soudu C 347348 vedená u Městského soudu v Praze, Czech Republic

 

Preambule

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro smluvní vztahy, které vznikají mezi společností výše uvedenou společností (dále rovněž jako “Dodavatel”) a třetími subjekty (dále rovněž jako “Objednatel”) v rámci podnikatelské činnosti Dodavatele, a to konkrétně při registraci vozidla a úhradě poplatku za elektronické dálniční známky (dále rovněž jako “e-známka”) platné pro území České republiky. Tyto vztahy jsou upraveny Příkazní smlouvou podle ustanovení § 2430-2444 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen “Smlouva”). Pojem “Smlouva” zahrnuje také závazné objednávky Objednatele, které byly potvrzeny Dodavatelem.

Pokud v jednotlivých bodech Smlouvy nebylo stanoveno jinak, následující obchodní podmínky platí pro všechny sjednané obchodní případy mezi Dodavatelem a Objednatelem. Odesláním internetové objednávky nebo úhradou faktury za objednané nebo již dodané e-známky, a/nebo zasláním potvrzení objednávky ze strany Dodavatele, Objednatel a Dodavatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami a považují je za nedílnou součást uzavřené Smlouvy.

Dodavatele lze kontaktovat na shora uvedené doručovací adrese, případně na emailu: [email protected].

Předmět plnění / služby

Předmětem plnění, dále označovaným jako “Dodávka,” jsou elektronické dálniční známky. Jejich konkrétní druh a místo použití jsou specifikovány ve Smlouvě uzavřené mezi Dodavatelem a Objednatelem, případně v objednávce Objednatele, která byla potvrzena Dodavatelem.

Dodavatel nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku nepřesných nebo neúplných informací poskytnutých Objednatelem, nebo za nedostatečné informace, které byly nezbytné pro řádné provedení Dodávky.

Dodavatel se zavazuje v rámci Dodávky využívat veškeré dostupné znalosti k tomu, aby Dodávka plně odpovídala sjednanému účelu.

Dodavatel se zavazuje provést Dodávku na vlastní nebezpečí v dohodnutém čase uvedeném ve Smlouvě nebo v přiměřeném čase, zohledňujícím povahu objednávky. Objednatel se zavazuje aktivně spolupracovat, přijmout Dodávku v souladu se Smlouvou a zaplatit sjednanou cenu v souladu s dohodou.

Pokud je Dodávka připravována na základě listinných podkladů poskytnutých Objednatelem, Dodavatel neodpovídá za případné odchylky v Dodávce způsobené těmito podklady, které se liší od skutečných potřeb Objednatele.

Dodavatel, s ohledem na svou odbornou způsobilost, je povinen okamžitě upozornit Objednatele na nevhodné nebo neúplné informace týkající se předmětu Objednávky, které byly poskytnuty Objednatelem, pokud by bylo možné tyto nevhodnosti zjistit při vynaložení odborné péče. Toto upozornění musí být učiněno bez zbytečného odkladu od uzavření Smlouvy. Dodavatel může pověřit dodáním Dodávky jinou osobu, pokud z textu Smlouvy nevyplývá něco jiného.

 

Platební podmínky

DÉLKA PLATNOSTI ZNÁMKY CENA DÁLNIČNÍ ZNÁMKY EKO MANIPULAČNÍ POPLATEK SOUHRNNÁ CENA
1 DENNÍ 200,00 Kč 70,00 Kč 270,00 Kč
10 DENNÍ 270,00 Kč 100,00 Kč 370,00 Kč
30 DENNÍ 430,00 Kč 100,00 Kč 530,00 Kč
1 ROK 2300,00 Kč 200,00 Kč 2500,00 Kč
Ceník platný od 01. 03. 2024

 

Dodavatel má právo požadovat od Objednatele složení zálohy v souladu s vystavenou zálohovou fakturou, a to až do maximální výše celkové hodnoty objednávky.

Záloha je splatná v dohodnutém termínu ústně nebo písemně na účet Dodavatele. V případě nedodržení sjednaných platebních podmínek si Dodavatel vyhrazuje právo posunout sjednaný termín dodání, případně neposkytnout Dodávku nebo omezit rozsah Dodávky na neproplacenou část platby.

Dodavatel je povinen vystavit konečnou fakturu za realizovanou Dodávku do 7 dnů od dokončení Dodávky, pokud se strany nedohodnou jinak.

Objednatel je povinen provádět platby za provedené plnění, včetně zálohových plateb, prostřednictvím bezhotovostního převodu, platební karty nebo vkladem hotovosti na bankovní účet Dodavatele dle pokynů Dodavatele. Úhrada ceny za Dodávku bude považována za provedenou a připisovanou na bankovní účet Dodavatele.

V případě změny sazby DPH má Dodavatel právo upravit celkovou cenu v souladu s těmito změnami.

Předání a převzetí dodávky

Dodavatel má povinnost předat Dodávku Objednateli v rozsahu a kvalitě stanovené ve Smlouvě. Předání může probíhat na místě a způsobem, které jsou dohodnuty ve Smlouvě. Toto však platí pouze za předpokladu, že Objednatel nemá žádné neuhrazené závazky vůči Dodavateli, které jsou po splatnosti, a to i z jiných smluvních vztahů.

Objednatel se zavazuje umožnit Dodavateli řádné plnění jeho závazku ve Smlouvě tím, že převezme Dodávku v elektronické formě.

V případě objednání elektronických dálničních známek se považuje Dodávka za předanou, když Dodavatel odešle potvrzení o registraci vozidla v systému pro elektronické dálniční známky na e-mailovou adresu, kterou uvedl Objednatel ve své objednávce.

Objednávka dálniční známky bude vyřízena nejpozději do 24 hodin. Potvrzení o aktivaci dálniční známky bude zasláno v rámci potvrzovacího e-mailu do 24 hodin.

 

Přechod rizika a vlastnických práv k Dodávce

Riziko ohledně Dodávky přechází na Objednatele v okamžiku, kdy Objednatel převezme Dodávku od Dodavatele, nebo v případě, že to neudělá včas, v okamžiku, kdy Dodavatel umožní Objednateli manipulovat s Dodávkou a Objednatel tím porušuje smlouvu nepřevzetím Dodávky.

 

Reklamace a nároky z vadného plnění

Pokud není dohodnuto jinak, je povinnost reklamovat vady v Dodávce bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a pouze po úplném uhrazení Objednávky Objednatelem. Reklamace musí být vždy podána písemně a doručena na e-mailovou adresu [email protected].

Nároky na reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • Chybné údaje, které byly Dodavateli zaslány Objednatelem nebo třetí stranou;
 • Nepředvídatelné události, které nebyly možné odvrátit (vyšší moc).

Objednatel může pouze požádat o změnu registrační značky na konkrétním vozidle, což bude zpoplatněno částkou 150,- Kč (slovy: =jedno sto padesát= korun českých). Tato změna musí být zapsána ve velkém technickém průkazu a zájemce o změnu ji musí poslat Dodavateli. V případě duplicitních objednávek (identická značka s krytím platnosti), špatně uvedených zemí registrace nebo neexistujících registračních značek může být požádáno o refundaci nákupu. V těchto případech je změna zpoplatněna částkou 100,- Kč (slovy: =jedno sto= korun českých), avšak Dodavatel si vyhrazuje právo na schválení nebo neschválení takové změny.

 

Nepřevzetí/Odmítnutí dodávky

V situaci, kdy Dodavatel nesplní dohodnutý termín pro předání Dodávky Objednateli, má Objednatel právo odmítnout přijetí Dodávky.

V případě, že se Objednatel zpozdí s úhradou faktur vystavených Dodavatelem, je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, včetně i započatých dnů.

 

Právo na odstoupení

Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy nebo její části v případě závažného porušení povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy. Toto závažné porušení povinností Dodavatele může zahrnovat především situaci, kdy Dodavatel nesplní svou povinnost předat Dodávku do více než 1 pracovního dne po připsání platby na účet Dodavatele. Tento odstup je však pouze v platnosti, pokud zpoždění nevzniklo z důvodu prodlení Objednatele nebo vlivu Vyšší moci, a Dodavatel nedodá plnění v přiměřeném čase požadovaném Objednatelem.

Dodavatel má také právo odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel zůstává v prodlení s úhradou svých závazků vůči Dodavateli.

Odstoupení od Smlouvy musí být vždy provedeno písemně a doručeno na adresu druhé smluvní strany. Toto odstoupení od Smlouvy neovlivní povinnost Objednatele nahradit Dodavateli vzniklou škodu a smluvní pokutu podle ustanovení uvedeného v odstavci 2 článku Nepřevzetí/Odmítnutí dodávky těchto Obchodních podmínek.

Po ukončení Smlouvy jsou obě smluvní strany povinny provést vyrovnání svých závazků do 30 dnů od data odstoupení od Smlouvy.

Objednatel výslovně souhlasí, aby Dodavatel zahájil poskytování služby dle smlouvy ihned po uzavření smlouvy mezi oběma smluvními stranami a zajistil Předmět plnění před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Okamžikem poskytnutí služby je okamžik odeslání potvrzení o registraci vozidla v systému pro elektronické dálniční známky Dodavatelem na e-mailovou adresu, kterou uvedl Objednatel ve své objednávce, přičemž uvedeným okamžikem byly služby dle smlouvy poskytnuty v plném rozsahu a Objednatel nemá v takovém případě právo od smlouvy odstoupit v souladu s ust. § 1837 písm. a) občanského zákoníku.

Vyšší moc

V případě, že zpoždění v plnění ze strany Dodavatele nebo Objednatele vznikne v důsledku událostí, které vylučují odpovědnost (například selhání elektronické komunikační sítě, technické problémy bránící registraci v systému pro správu mýtného, přírodní katastrofy jako jsou povodně, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, nebo politické události jako stávky, převraty, teroristické útoky, válečné konflikty a podobné události), a pokud je toto zpoždění plnění způsobeno výhradně těmito událostmi (což označujeme jako Vyšší moc), pak strana, která není schopna plnit své závazky kvůli těmto událostem Vyšší moci, nebude považována za porušující smlouvu po dobu, kdy tato Vyšší moc trvá a ovlivňuje plnění závazku.

V případě, že dojde k zásahu Vyšší moci, je strana, která kvůli této události není schopna plnit své závazky, povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o existenci této Vyšší moci. Toto oznámení musí být učiněno nejpozději do 3 dnů od okamžiku, kdy se strana dozvěděla o této události. Pokud tato povinnost není splněna, bude tato strana považována za nepostihnutou zásahem Vyšší moci.

V případě, že existence zásahu Vyšší moci byla oznamována v souladu s předchozím odstavcem, prodlužuje se lhůta pro plnění postižené strany o dobu, po kterou zásah Vyšší moci trvá.

Pokud zásah Vyšší moci přetrvá po dobu delší než 15 dnů, má kterákoli ze stran právo odstoupit od smlouvy bez sankcí.

Další ujednání

Pokud by se některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo některé ustanovení Smluv, které jsou s těmito obchodními podmínkami spojeny, prokázalo jako neplatné nebo nemožno vymáhat, neovlivní to platnost ani vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto obchodních podmínek ve Smlouvách, které jsou s nimi propojeny.

Pokud ve Smlouvě nejsou obsažena jiná ustanovení, považuje se písemnost za doručenou 3. dnem od okamžiku jejího odeslání. Toto platí pro případy doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra nebo osobního předání. V případě doručování elektronickou poštou se považuje písemnost za doručenou okamžikem jejího odeslání na e-mailovou adresu. Adresy pro zasílání písemností jsou ty, které jsou uvedeny ve Smlouvě, nebo jiné adresy, které byly stranami vzájemně sděleny.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že veškeré spory vzniklé ze smluv, které podléhají těmto obchodním podmínkám, nebo jsou s nimi spojeny, budou řešeny prostřednictvím rozhodčího řízení („RŘ“) s konečnou platností. Toto rozhodčí řízení bude prováděno u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to v souladu s jejich Řádem a Pravidly. Rozhodcem v tomto rozhodčím řízení bude Mgr. Miroslav Faměra, zapsaný v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

V případě, že dohodnutý rozhodce odmítne rozhodovat nebo nebude schopen rozhodovat, bude rozhodovat jediný rozhodce jmenovaný předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

 

Mimosoudní řešení sporů

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Další informace o tomto procesu naleznete na internetové adrese: https://adr.coi.cz/cs.

Můžete také využít platformu pro řešení sporů online, kterou najdete na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, pokud vznikne spor mezi Dodavatelem a kupujícím vyplývající z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum v České republice, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, slouží jako kontaktní místo dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

Dodavatel má oprávnění k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad v rámci své působnosti. Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v určeném rozsahu svých pravomocí.

 

Ochrana osobních údajů, GDPR

Dodavatel je správcem osobních údajů. Dodavatel informuje, že není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu Nařízení. V případě, že potřeba jeho ustanovení vznikne, bude o tom Dodavatel včas informovat své zákazníky a obchodní partnery. Dodavatel jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) a dále ze zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „platné právní předpisy“). Dodavatel pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci, zpracovatelé nebo příjemci osobních údajů (agentury spravující webové stránky, aj.).

 

Správce zpracovává základní kontaktní osobní údaje a smluvní údaje zákazníků, smluvních partnerů a potencionálních zákazníků, jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z obchodního vztahu plynoucí. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností, povinností vůči ostatním správním či soudním úřadům, vůči kontrolním úřadům apod. Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu Dodavatele, zejména v souvislosti s vymáháním oprávněných nároků Dodavatele, podporou podnikatelských aktivit, marketingu a správy obchodních vztahů.

 

Dodavatel zpracovává osobní údaje smluvních partnerů a zákazníků konkrétně k následujícím účelům:

 1. a) jednání o uzavření nebo změně smlouvy,
 2. b) plnění smlouvy a poskytování služeb,
 3. c) plnění zákonem uložených povinností v souvislosti s danou smlouvou, pokud právní předpisy plnění takovéto povinnosti předpokládají,
 4. d) vyúčtování smluvních nároků a plnění platebních povinností,
 5. e) plnění účetních a daňových povinností,
 6. f) vymáhání pohledávek a uplatňování jiných nároků prostřednictvím soudů či jiných nezávislých institucí,
 7. g) hodnocení platební schopnosti zákazníků,
 8. h) základního kontaktování zákazníka,
 9. i) jednání ohledně klientských změn,
 10. j) za účelem zpětného kontaktu a vytvoření obchodní nabídky při nabízení obdobných produktů a služeb,
 11. k) marketingové aktivity, zejména vedení zákaznické evidence, marketingové průzkumy, průzkumy spokojenosti zákazníků, zasílání informačních sdělení o novinkách týkajících se činnosti správce, aj.)

 

Osobní údaje potencionálních zákazníků či smluvních partnerů jsou zpracovávány za účelem budoucího uzavření smluvního vztahu a prodeje zboží či služeb Dodavatele. Dodavatel jako správce osobních údajů vede elektronickou databázi (CRM systém), ve které eviduje základní osobní a kontaktní údaje zákazníků/ obchodních partnerů, nebo potencionálních zákazníků, vyhodnocuje jejich nákupní chování za účelem poskytování individualizovaných nabídek na odběr výrobků a služeb. Za účelem marketingové propagace Dodavatele a zlepšování služeb jsou zákazníkům/ obchodním partnerům a budoucím obchodním partnerům zasílána i obchodní sdělení (newslettery, časopisy, slevové nabídky, akce, pozvánky, přání k narozeninám, průzkumy spokojenosti, pozvánky na akce apod.) na jimi poskytnuté elektronické adresy získané v souvislosti s nákupem či poskytováním služeb nebo na základě poskytnutého souhlasu. Zasílání obchodních sdělení má zákazník/ smluvní partner právo kdykoli jednoduše a bez nákladů odmítnout, o čemž je informován v rámci každého obchodního sdělení.

 

Při návštěvě internetových stránek provozovaných Dodavatelem se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookie“ na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies. Nové údaje do databáze (CRM systému) získává Dodavatel přímo od zákazníků/ smluvních partnerů.

Dodavatel vkládá do zákaznické databáze údaje

 1. a) získané z uzavřených smluv (kde je Dodavatel smluvní stranou smlouvy)
 2. b) získané přímo od zákazníků na základě telefonického hovoru, emailového kontaktování či vyplněním formuláře na domovských webových stránkách,
 3. c) získané případně přímo od potenciálních smluvních partnerů s jejich souhlasem – zejména při žádosti o zpracování nabídky obchodu nebo služby (ať už činností obchodních zástupců při jejich návštěvách, při prodejních akcích).

Všechny osobní údaje zpracovává Dodavatel jako správce. Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů. Omezeně Dodavatel sdílí zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro Dodavatele zajišťují některé činnosti, jako je:

 1. a) zpracování účetní a daňové agendy,
 2. b) poskytování fakturačních služeb,
 3. c) externí dopravci zboží
 4. d) advokátní kanceláře,
 5. e) podpora při marketingových aktivitách (rozeslání listovních zásilek, rozesílání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, průzkum spokojenosti zákazníků či trhu, správu zákaznické telefonické a emailové linky, vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové aktivity).

 

Kontaktní údaje zákazníků/ smluvních partnerů dále Dodavatel může v omezeném rozsahu sdílet se společnostmi, které zajišťují dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, příp. smluvní pojišťovně, a to jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. IT služby související se zpracováním údajů zajišťuje Dodavatel vlastními silami za využití jednak svých zaměstnanců, jednak externích dodavatelů IT služeb. Zpracování osobních údajů mohou pro Dodavatele provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům. Osobní údaje mohou být zpřístupňovány v souvislosti s plněním zákonných povinností v rámci poskytované součinnosti správních úřadů, zejména orgánů činných v trestním řízení, kontrolních úřadů, dále soudů, exekutorů, insolvenčních správců apod., vždy pouze v rozsahu stanoveném zákonem a na základě jejich legitimní výzvy.

 

Údaje smluvních partnerů v databázi Dodavatel uchovává po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, aby mohl plnit smlouvu a z ní vyplývající smluvní povinnosti a vykonávat z ní vyplývající práva. Pro účely plnění smlouvy může Dodavatel potřebné osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů. Pro potřeby archivace a plnění zákonných archivačních a kontrolních povinností a vymáhání oprávněných nároků Dodavatele, uchovává osobní údaje subjektů údajů minimálně dalších 10 let po zániku smluvního vztahu. Je-li právními předpisy stanovena kratší lhůta pro plnění archivačních povinností, nebo kontrolních povinností zejména ve vztahu k finančnímu úřadu, jsou údaje uchovávány po tuto kratší, právními předpisy stanovenou dobu. Údaje, které získá Dodavatel se souhlasem kupujícího nebo které jsou vedeny v CRM systému, zpracovává Dodavatel po dobu trvání smlouvy/ souhlasu. V případě odvolání souhlasu jsou osobní údaje uchovávány a zpracovávány i nadále, je-li to nezbytné k účinnému vymáhání oprávněných nároků smluvních stran, nebo vyplývá-li takováto povinnost z právních předpisů. Pomine-li účel zpracování, jsou veškerá data subjektů údajů, resp. data, která sloužila k danému účelu z databáze Dodavatele vymazána.

Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracovává Dodavatel, má právo na:

 1. a) přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 2. b) na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR
 3. c) požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 4. d) vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 5. e) právo na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR
 6. f) na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR
 7. g) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – bližší informace na uoou.cz pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

 

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

 

Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 01. 09. 2023