Obchodní podmínky pro internetový prodej elektronických dálničních známek společnosti 4MAKO s.r.o.,

IČ: 10729321, se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané u rejstříkového soudu C 347348 vedená u Městského soudu v Praze, Czech Republic

 

Preambule

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro smluvní vztahy, které vznikají mezi společností výše uvedenou společností (dále rovněž jako “Dodavatel”) a třetími subjekty (dále rovněž jako “Objednatel”) v rámci podnikatelské činnosti Dodavatele, a to konkrétně při registraci vozidla a úhradě poplatku za elektronické dálniční známky (dále rovněž jako “e-známka”) platné pro území České republiky. Tyto vztahy jsou upraveny Příkazní smlouvou podle ustanovení § 2430-2444 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen “Smlouva”). Pojem “Smlouva” zahrnuje také závazné objednávky Objednatele, které byly potvrzeny Dodavatelem.

Pokud v jednotlivých bodech Smlouvy nebylo stanoveno jinak, následující obchodní podmínky platí pro všechny sjednané obchodní případy mezi Dodavatelem a Objednatelem. Odesláním internetové objednávky nebo úhradou faktury za objednané nebo již dodané e-známky, a/nebo zasláním potvrzení objednávky ze strany Dodavatele, Objednatel a Dodavatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami a považují je za nedílnou součást uzavřené Smlouvy.

Předmět plnění / služby

Předmětem plnění, dále označovaným jako “Dodávka,” jsou elektronické dálniční známky. Jejich konkrétní druh a místo použití jsou specifikovány ve Smlouvě uzavřené mezi Dodavatelem a Objednatelem, případně v objednávce Objednatele, která byla potvrzena Dodavatelem.

Dodavatel nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku nepřesných nebo neúplných informací poskytnutých Objednatelem, nebo za nedostatečné informace, které byly nezbytné pro řádné provedení Dodávky.

Dodavatel se zavazuje v rámci Dodávky využívat veškeré dostupné znalosti k tomu, aby Dodávka plně odpovídala sjednanému účelu.

Dodavatel se zavazuje provést Dodávku na vlastní nebezpečí v dohodnutém čase uvedeném ve Smlouvě nebo v přiměřeném čase, zohledňujícím povahu objednávky. Objednatel se zavazuje aktivně spolupracovat, přijmout Dodávku v souladu se Smlouvou a zaplatit sjednanou cenu v souladu s dohodou.

Pokud je Dodávka připravována na základě listinných podkladů poskytnutých Objednatelem, Dodavatel neodpovídá za případné odchylky v Dodávce způsobené těmito podklady, které se liší od skutečných potřeb Objednatele.

Dodavatel, s ohledem na svou odbornou způsobilost, je povinen okamžitě upozornit Objednatele na nevhodné nebo neúplné informace týkající se předmětu Objednávky, které byly poskytnuty Objednatelem, pokud by bylo možné tyto nevhodnosti zjistit při vynaložení odborné péče. Toto upozornění musí být učiněno bez zbytečného odkladu od uzavření Smlouvy. Dodavatel může pověřit dodáním Dodávky jinou osobu, pokud z textu Smlouvy nevyplývá něco jiného.

 

Platební podmínky

 

DÉLKA PLATNOSTI ZNÁMKY CENA DÁLNIČNÍ ZNÁMKY POPLATEK ZA SLUŽBU SOUHRNNÁ CENA VČETNĚ DORUČENÍ
10 DENNÍ 310,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč
MĚSÍČNÍ 440,00 Kč 100,00 Kč 540,00 Kč
CELOROČNÍ 1 500,00 Kč 150,00 Kč 1 650,00 Kč
Ceník platný od 1. 9. 2023

 

Dodavatel má právo požadovat od Objednatele složení zálohy v souladu s vystavenou zálohovou fakturou, a to až do maximální výše celkové hodnoty objednávky.

Záloha je splatná v dohodnutém termínu ústně nebo písemně na účet Dodavatele. V případě nedodržení sjednaných platebních podmínek si Dodavatel vyhrazuje právo posunout sjednaný termín dodání, případně neposkytnout Dodávku nebo omezit rozsah Dodávky na neproplacenou část platby.

Dodavatel je povinen vystavit konečnou fakturu za realizovanou Dodávku do 7 dnů od dokončení Dodávky, pokud se strany nedohodnou jinak.

Objednatel je povinen provádět platby za provedené plnění, včetně zálohových plateb, prostřednictvím bezhotovostního převodu, platební karty nebo vkladem hotovosti na bankovní účet Dodavatele dle pokynů Dodavatele. Úhrada ceny za Dodávku bude považována za provedenou a připisovanou na bankovní účet Dodavatele.

V případě změny sazby DPH má Dodavatel právo upravit celkovou cenu v souladu s těmito změnami.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DODÁVKY

 

Dodavatel má povinnost předat Dodávku Objednateli v rozsahu a kvalitě stanovené ve Smlouvě. Předání může probíhat na místě a způsobem, které jsou dohodnuty ve Smlouvě. Toto však platí pouze za předpokladu, že Objednatel nemá žádné neuhrazené závazky vůči Dodavateli, které jsou po splatnosti, a to i z jiných smluvních vztahů.

 

Objednatel se zavazuje umožnit Dodavateli řádné plnění jeho závazku ve Smlouvě tím, že převezme Dodávku v elektronické formě.

V případě objednání elektronických dálničních známek se považuje Dodávka za předanou, když Dodavatel odešle potvrzení o registraci vozidla v systému pro elektronické dálniční známky na e-mailovou adresu, kterou uvedl Objednatel ve své objednávce.

Objednávka dálniční známky bude vyřízena nejpozději do 24 hodin. Potvrzení o aktivaci dálniční známky bude zasláno v rámci potvrzovacího e-mailu do 24 hodin.

 

Přechod rizika a vlastnických práv k Dodávce

 

Riziko ohledně Dodávky přechází na Objednatele v okamžiku, kdy Objednatel převezme Dodávku od Dodavatele, nebo v případě, že to neudělá včas, v okamžiku, kdy Dodavatel umožní Objednateli manipulovat s Dodávkou a Objednatel tím porušuje smlouvu nepřevzetím Dodávky.

 

Reklamace a nároky z vadného plnění

 

Pokud není dohodnuto jinak, je povinnost reklamovat vady v Dodávce bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a pouze po úplném uhrazení Objednávky Objednatelem. Reklamace musí být vždy podána písemně a doručena na e-mailovou adresu info@dalnicniznamka.cz.

Nároky na reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

  • Chybné údaje, které byly Dodavateli zaslány Objednatelem nebo třetí stranou;
  • Nepředvídatelné události, které nebyly možné odvrátit (vyšší moc).

Objednatel může pouze požádat o změnu registrační značky na konkrétním vozidle, což bude zpoplatněno částkou 150,- Kč (slovy: =jedno sto padesát= korun českých). Tato změna musí být zapsána ve velkém technickém průkazu a zájemce o změnu ji musí poslat Dodavateli. V případě duplicitních objednávek (identická značka s krytím platnosti), špatně uvedených zemí registrace nebo neexistujících registračních značek může být požádáno o refundaci nákupu. V těchto případech je změna zpoplatněna částkou 100,- Kč (slovy: =jedno sto= korun českých), avšak Dodavatel si vyhrazuje právo na schválení nebo neschválení takové změny.

Nároky na reklamaci nelze uplatnit v případech, kdy byla Dodávka upravena podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobní použití (např. vyznačení data platnosti časového kuponu nebo zaznamenání registrační značky vozidla).

 

Nepřevzetí/Odmítnutí dodávky

 

V situaci, kdy Dodavatel nesplní dohodnutý termín pro předání Dodávky Objednateli, má Objednatel právo odmítnout přijetí Dodávky.

 

V případě, že se Objednatel zpozdí s úhradou faktur vystavených Dodavatelem, je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, včetně i započatých dnů.

 

Právo na odstoupení

 

Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy nebo její části v případě závažného porušení povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy. Toto závažné porušení povinností Dodavatele může zahrnovat především situaci, kdy Dodavatel nesplní svou povinnost předat Dodávku do více než 1 pracovního dne po připsání platby na účet Dodavatele. Tento odstup je však pouze v platnosti, pokud zpoždění nevzniklo z důvodu prodlení Objednatele nebo vlivu Vyšší moci, a Dodavatel nedodá plnění v přiměřeném čase požadovaném Objednatelem.

Dodavatel má také právo odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel zůstává v prodlení s úhradou svých závazků vůči Dodavateli.

Odstoupení od Smlouvy musí být vždy provedeno písemně a doručeno na adresu druhé smluvní strany. Toto odstoupení od Smlouvy neovlivní povinnost Objednatele nahradit Dodavateli vzniklou škodu a smluvní pokutu podle ustanovení uvedeného v odstavci 2 článku Nepřevzetí/Odmítnutí dodávky těchto Obchodních podmínek.

Po ukončení Smlouvy jsou obě smluvní strany povinny provést vyrovnání svých závazků do 30 dnů od data odstoupení od Smlouvy.

Odstoupení od smlouvy není možné v případech uvedených v souladu s § 1837 odst. d) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., což se týká dodávky zboží, které bylo upraveno dle specifických požadavků nebo přání spotřebitele, nebo zboží, které bylo upraveno na míru spotřebiteli (např. vyznačení začátku platnosti časového kupónu nebo vyplnění registračního značení vozidla).

Vyšší moc

 

V případě, že zpoždění v plnění ze strany Dodavatele nebo Objednatele vznikne v důsledku událostí, které vylučují odpovědnost (například selhání elektronické komunikační sítě, technické problémy bránící registraci v systému pro správu mýtného, přírodní katastrofy jako jsou povodně, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, nebo politické události jako stávky, převraty, teroristické útoky, válečné konflikty a podobné události), a pokud je toto zpoždění plnění způsobeno výhradně těmito událostmi (což označujeme jako Vyšší moc), pak strana, která není schopna plnit své závazky kvůli těmto událostem Vyšší moci, nebude považována za porušující smlouvu po dobu, kdy tato Vyšší moc trvá a ovlivňuje plnění závazku.

V případě, že dojde k zásahu Vyšší moci, je strana, která kvůli této události není schopna plnit své závazky, povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o existenci této Vyšší moci. Toto oznámení musí být učiněno nejpozději do 3 dnů od okamžiku, kdy se strana dozvěděla o této události. Pokud tato povinnost není splněna, bude tato strana považována za nepostihnutou zásahem Vyšší moci.

V případě, že existence zásahu Vyšší moci byla oznamována v souladu s předchozím odstavcem, prodlužuje se lhůta pro plnění postižené strany o dobu, po kterou zásah Vyšší moci trvá.

Pokud zásah Vyšší moci přetrvá po dobu delší než 15 dnů, má kterákoli ze stran právo odstoupit od smlouvy bez sankcí.

Další ujednání

 

Pokud by se některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo některé ustanovení Smluv, které jsou s těmito obchodními podmínkami spojeny, prokázalo jako neplatné nebo nemožno vymáhat, neovlivní to platnost ani vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto obchodních podmínek ve Smlouvách, které jsou s nimi propojeny.

Pokud ve Smlouvě nejsou obsažena jiná ustanovení, považuje se písemnost za doručenou 3. dnem od okamžiku jejího odeslání. Toto platí pro případy doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra nebo osobního předání. V případě doručování elektronickou poštou se považuje písemnost za doručenou okamžikem jejího odeslání na e-mailovou adresu. Adresy pro zasílání písemností jsou ty, které jsou uvedeny ve Smlouvě, nebo jiné adresy, které byly stranami vzájemně sděleny.

 

Mimosoudní řešení sporů

 

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Další informace o tomto procesu naleznete na internetové adrese: https://adr.coi.cz/cs.

Můžete také využít platformu pro řešení sporů online, kterou najdete na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, pokud vznikne spor mezi prodávajícím a kupujícím vyplývající z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum v České republice, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, slouží jako kontaktní místo dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

Prodávající má oprávnění k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad v rámci své působnosti. Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v určeném rozsahu svých pravomocí.

 

GDPR

 

V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. o Ochraně osobních údajů neprovede Dodavatel další zpracování osobních údajů poskytnutých Objednatelem při vyplnění a odeslání objednávky Dodavateli. Dodavatel se zavazuje, že takto poskytnuté osobní údaje nebudou sděleny třetím stranám, s výjimkou těch, jež jsou zapojeny do plnění závazků Dodavatele vyplývajících z této smlouvy (jako například Česká pošta, s. p., DHL, PPL a jiné přepravní společnosti, registrátoři e-známek apod.).

Dodavatel může začít zpracovávat a využívat poskytnuté údaje pro své potřeby, jako je zasílání obchodních sdělení nebo nabízení obchodu a služeb, kdykoli, pokud to není v rozporu s platnými zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů a pokud to není v rozporu s příslušnými smluvními dohodami nebo nesouhlasem dotčených osob, pokud je takový souhlas vyžadován.

V případě nesouhlasu s ukládáním nebo zpracováním osobních údajů je třeba tento nesouhlas vždy vyjádřit písemně a doručit ho na adresu Dodavatele.

 

Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 01. 09. 2023

Nastavení preferencí
Zde si můžete přizpůsobit soubory cookie podle kategorií dle vašich preferencí a potřeb.
Nutné cookies pro provoz webu
Tyto cookies zajišťují důležité funkce webových stránek. Používají se například pro zabezpečení, správu sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
Výkonnostní cookies
Podle vašich zájmů tyto cookies umožňují správně zobrazit konkrétní obsah a reklamy na stránkách třetích stran a sociálních sítí.
Analytická cookies
Slouží pro zlepšení fungování webových stránek tím, že posílají informace o tom, jak stránky využíváte.
Souhlasím se všemi cookies
Uložit nastavení